مؤثر‌ترین آپشن‌های ایمنی خودرو کدام‌اند: تحقیقات جدید نشان داده است کروزکنترل انطباقی و ترمز اضطراری خودکار به‌همراه سامانه‌های هشدار برخورد و انحراف‌ از مسیر، باعث کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی در آمریکا شده‌اند.